Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .oiam ed 62 me odazilaer ,8102 ed AFEU ad seoepmaC sod agiL ad lanif on sodivlovne so otecxe ,8102 ed oiam ed 72 e 12 ertne oirotagirbo osnacsed ed odoirep mu ah ,serodagoj 03 ed ranimilerp emit on sodaemon serodagoj so araP .ranimilerp oardauqse on ratse masicerp oan oaciutitsbus ed serodagoj so edno ,epiuqe ad aditrap ariemirp ad oicini od setna saroh 42 eta sevarg seosel a odived sodiutitsbus res medop lanif oardauqse od serodagoj sO .AFIF ad ozarp olep )sorielog res meved siauq sod sert( serodagoj 32 ed lanif oardauqse mu raemon eved epiuqe a ,ranimilerp emit oD .serodagoj 03 ed ranimilerp emit mu raemon oriemirp eved epiuqe adaC Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 .1202 AFIF ad seocaredefnoC sad apoC a arap oaracifilauq es odnuM od apoC ad serodecnev sO .ikinhzuL oidatsE on ,uocsoM me ,ohluj ed 51 aid on ragul aret lanif A .sedadic 11 me sodazilacol siacol 21 me sadatupsid oares saditrap 46 ed latot mU .AFIF ad odnuM od apoC amu me seocirapa sariemirp sA saud saus odnezaf oaratse amanaP o e aidnalsI a otnauqne ,seocide sa sadot ed rapicitrap a epiuqe acinu a ,lisarB o e ahnamelA rosnefed oaepmac o odniulcni ,4102 me oienrot od oacide amitlu ad aicneuqes an savitucesnoc seocirapa odnezaf oaratse 02 ,sepiuqe 23 saD .etnemacitamotua adacifilauq airtifna epiuqe a e sadacifilauq seocitepmoc rop sadanimreted sepiuqe 13 meulcni euq ,sianoican sepiuqe 23 arevlovne lanif oienrot O .levaicnereg megaiv ed opmet o retnam arap larU ahnatnoM ad etseo a ,aieporue aissuR an oatse ,oidatse od siacol sod mu otecxe ,sodoT ;6002 edsed aporuE an adazilaer odnuM od apoC ariemirp a ares atsE .0102 ed orbmezed ed 2 me megadepsoh ed sotierid so uebecer siap o euq sioped ,8102 ed ohluj ed 51 a ohnuj ed 41 ed aissuR an ragul ret arap odamargorp atsE .AFIF ad sorbmem seocaicossa sad sanilucsam sianoican sepiuqe salep odatsetnoc laneirdauq lanoicanretni lobetuf ed oienrot mu ,AFIF ad odnuM od apoC ยช12 a ares 8102 AFIF ad odnuM od apoC A Perihal Piala Dunia 2018